Current Members
Former Members

Former Postdoctoral Associates

Name

Year

Current Position

Current Affiliation

Yunjiang Jiang

Shixian Lv

Menghua Xiong

Li Shen

Yanfeng Zhang

Yang Liu

Lichen Yin

Chunlai Tu

Yun-Xiang Xu

Xueyun Gao

2018-2020

2016-2018

2013-2017

2016-2017

2010-2015

2013-2015

2010-2014

2012-2014

2009-2011

2005-2006

Senior Scientist

Research Professor

Professor

Associate Professor

Professor

Associate Professor

Professor

Research Director

Associate Professor

Professor

Shenzhen Bay Laboratory

Peking University

South China University of Technology

Zhejiang Chinese Medical University

Xi'an Jiaotong University

Sun Yat-sen University

Soochow University

Shangha Jiao Tong University

Sichuan University

Beijing University of Technology

Contact

Former Ph.D. Graduate Students

Name

Yingfeng Yang

Ruibo Wang

Ziyuan Song

Kaimin Cai

Ryan Baumgartner

Hua Wang

Hanze Ying

Qian Yin

Nan Zheng

Jonathan Yen

Li Tang

Hua Lv

Yugang Bai

Rong Tong

Year

Ph.D. 2021

Ph.D. 2018

Ph.D. 2017

Ph.D. 2017

Ph.D. 2017

Ph.D. 2016

Ph.D. 2016

Ph.D. 2015

Ph.D. 2015

Ph.D. 2015

Ph.D. 2012

Ph.D. 2011

Ph.D. 2010

Ph.D. 2010

Current Position

Materials Scientist

Scientist

Professor

CTO

Assistant Professor

Research Scientist

Instructor

Associate Professor

Assistant Professor

Professor

Professor

Assistant Professor

Current Affiliation

Triastek

Illumina, Inc

Soochow University

Surio Therapeutics Co. Ltd

University of Illinois at Urbana Champaign

Dow Chemical

Stanford University

Dalian University of Technology

École polytechnique federale de Lausanne

Peking University

Hunan University

Virginia Tech

Contact

Visiting Scholars, Students and Others

Name

Year

Lei Jiang

Yong Hu

Xu Wang

Yanming Wang

Yingchun Xia

Yunchao Jia

Xuefang Wang

Shujuan Wang

Zheng Wang

Li Chen

Chongyi Chen

Jade Zhiyu Wang

Yanjun Zhao

Yanrong Lu

Yuan Yao

Yan Li

Yanbing Lu

2019-2020

2019-2020

2018-2020

2018-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2018

2016-2018

2016-2017

2016-2017

2015-2017

2016

2011-2015

2013-2014

2013-2014

2010-2011

Current Position

Current Affiliation

Contact

Associate Professor

Professor

Associate Professor

Associate Professor

Postdoc

Lecturer

Lecturer

Associate Professor

Professor

Professor

Professor

Research Scientist

Professor

Laboratory Technician

Associate Professor

Associate Professor

Professor

China Pharmaceutical University

Nanjing University

Tianjin Medical University

Nankai University

Tsinghua University

Henan University of Technology

Qingdao University

Xi'an Jiaotong University

Tianjin University

Northeast Normal University

Ningbo University

University of Illinois at Urbana Champaign

Tianjin University

Solenis

East China University of Science and Technology

Tongji University

Hunan University